top of page

Zwyczaje Walne Zgromadzenie - 221/2020

Numer ogłoszenie: 62286  

Numer strony: 29

Rozdział I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych

Nazwa rozdziału: 3. Spółki akcyjne

Nr monitora: 221/2020

Data publikacji: 2020-11-12

Treść nagłówka: Poz. 62286. Seemore Spółka akcyjna we Wrocławiu. KRS 0000863634. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 7 października 2020 r. [BMSiG-63349/2020]

Służymy pomocą.
Bądźmy w kontakcie.

Seemore S.A. realizuje projekt pt. „Inteligentny system wspomagania motocyklisty w aspekcie bezpieczeństwa z przewidywaniem zachowań uczestników ruchu drogowego przy wsparciu uczenia maszynowego” dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy 2014-2020. POIR.01.01.01-00-0318/22

Przedmiotem projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii zwiększającej bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego i przewidywanie konkretnych scenariuszy ruchu w oparciu o algorytmy AI. Wszystkie kluczowe informacje przekazywane są motocykliście poprzez urządzenia HMI (Human Machine Interface): zestawy słuchawkowe, diody LED, akcesoria wibracyjne czy wyświetlacze HUD (Head-Up Display). Na podstawie odpowiednich scenariuszy informuje motocyklistę o potencjalnych zagrożeniach: jazda na motocyklu staje się bezpieczniejsza i wygodniejsza. Rozwiązanie można zastosować w każdym motocyklu, bez konieczności wcześniejszych modyfikacji. Jednym z kluczowych elementów rozwiązania jest moduł Aware, który zbiera dane z otoczenia motocykla. Dane pochodzą z zestawu kamer (2 przednie, 2 tylne). Informacje uzyskane z czujników przetwarzane są w rdzeniu systemu (składającym się m.in. z VPU i NPU – jednostek przetwarzania wizualnego i neuronowego), a następnie przekazywane jeźdźcowi za pośrednictwem dodatkowych akcesoriów. Produkt zostanie w pełni przetestowany w warunkach laboratoryjnych i przystosowany do sprzedaży seryjnej każdemu użytkownikowi motocykla.
Całkowita wartość projektu: 6 224 142,50 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 4 678 206,25 zł

Seemore S.A. realizuje projekt pt. „Seemore Aware” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace badawczo-rozwojowe finansowane ze środków kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed poprzez dowód funduszy koncepcyjnych – BRIdge Alfa. Celem projektu jest stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego, rozpoznającej obiekty na drodze i ostrzegającej rowerzystę o potencjalnych zagrożeniach. Efektem projektu będzie stworzenie prototypowego rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji i technikach przetwarzania obrazu do zastosowania w branży motoryzacyjnej.
Wartość projektu: 1 000 000,00 zł / . Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 zł

Dane firmy

Seemore S.A.
ul. B. Prusa 38/12
50-319 Wrocław, POLAND

VAT No. PL8982260906
Reg. No.KRS 0000863634
REGON 387238003

Kontakt

+48 500 263 639

Przepisy

Copyright © 2023

Newsy dla Inwestorów

Sprawdź inne aktualności, jeśli chcesz zobaczyć ważne aktualizacje i wydarzenia dedykowane dla inwestorów Seemore.

Zarząd Seemore S.A. ogłasza treść Statutu:

Art. 1

1. Firma Spółki brzmi: Seemore Spółka Akcyjna.

2. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Art. 2 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;

2) PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

3) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

4) PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

5) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;

6) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

7) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

8) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Art. 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych, serii A, o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda.

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 50% przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Art. 4

1. Zarząd składa się z 2 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie pierwszych organów Spółki zostali powołani w akcie zawiązania Spółki.

4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

6. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.

Art. 5

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021 r.

3. Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 6

Założycielami Spółki są Grzegorz Palmer oraz Wojciech Trelak.

Treść ogłoszenia

bottom of page