top of page

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 12/2024

Numer ogłoszenie: 6914  

Numer strony: 17

Rozdział I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych

Nazwa rozdziału: 3. Spółki akcyjne

Nr monitora: 12/2024

Data publikacji: 2024-01-17

Treść nagłówka: Poz. 2379. Seemore Spółka akcyjna we Wrocławiu. KRS 0000863634. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 7 października 2020 r. [BMSiG-1862/2024]

Zarząd Seemore S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2023 r., o godz. 1300, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Patrycja Pasińska-Kassaraba, ul. Oławska 27/29 lok. 4 we Wrocławiu.

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki dotyczącego § 5 ust. 1.

 

Dotychczasowe brzmienie:

㤠5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.790,92 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 92/100), i dzieli się na 12.279.092 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

1) 10.000.000 akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 10000000, o łącznej wartości nominalnej

100.000,00 złotych;

2) 439.561 akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 4.395,61 zł;

3) 59.063 akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej 590,63 zł;

4) 1.780.468 akcji imiennych, serii D, o łącznej wartości nominalnej 17.804,68 zł.”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 136.433,36 zł (sto trzydzieści

sześć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 36/100), i dzieli się na 13.643.336 (trzynaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcje imienne, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

1) 10.000.000 akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 10000000, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 złotych;

2) 439.561 akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 4.395,61 zł;

3) 59.063 akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej 590,63 zł;

4) 1.780.468 akcji imiennych, serii D, o łącznej wartości nominalnej 17.804,68 zł;

5) 1.364.344 akcji imiennych, serii E, o łącznej wartości nominalnej 13.643,44 zł.”

Treść ogłoszenia

Newsy dla Inwestorów

Sprawdź inne aktualności, jeśli chcesz zobaczyć ważne aktualizacje i wydarzenia dedykowane dla inwestorów Seemore.

Służymy pomocą.
Bądźmy w kontakcie.

Seemore S.A. realizuje projekt pt. „Inteligentny system wspomagania motocyklisty w aspekcie bezpieczeństwa z przewidywaniem zachowań uczestników ruchu drogowego przy wsparciu uczenia maszynowego” dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy 2014-2020. POIR.01.01.01-00-0318/22

Przedmiotem projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii zwiększającej bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego i przewidywanie konkretnych scenariuszy ruchu w oparciu o algorytmy AI. Wszystkie kluczowe informacje przekazywane są motocykliście poprzez urządzenia HMI (Human Machine Interface): zestawy słuchawkowe, diody LED, akcesoria wibracyjne czy wyświetlacze HUD (Head-Up Display). Na podstawie odpowiednich scenariuszy informuje motocyklistę o potencjalnych zagrożeniach: jazda na motocyklu staje się bezpieczniejsza i wygodniejsza. Rozwiązanie można zastosować w każdym motocyklu, bez konieczności wcześniejszych modyfikacji. Jednym z kluczowych elementów rozwiązania jest moduł Aware, który zbiera dane z otoczenia motocykla. Dane pochodzą z zestawu kamer (2 przednie, 2 tylne). Informacje uzyskane z czujników przetwarzane są w rdzeniu systemu (składającym się m.in. z VPU i NPU – jednostek przetwarzania wizualnego i neuronowego), a następnie przekazywane jeźdźcowi za pośrednictwem dodatkowych akcesoriów. Produkt zostanie w pełni przetestowany w warunkach laboratoryjnych i przystosowany do sprzedaży seryjnej każdemu użytkownikowi motocykla.
Całkowita wartość projektu: 6 224 142,50 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 4 678 206,25 zł

Seemore S.A. realizuje projekt pt. „Seemore Aware” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace badawczo-rozwojowe finansowane ze środków kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed poprzez dowód funduszy koncepcyjnych – BRIdge Alfa. Celem projektu jest stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego, rozpoznającej obiekty na drodze i ostrzegającej rowerzystę o potencjalnych zagrożeniach. Efektem projektu będzie stworzenie prototypowego rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji i technikach przetwarzania obrazu do zastosowania w branży motoryzacyjnej.
Wartość projektu: 1 000 000,00 zł / . Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 zł

Dane firmy

Seemore S.A.
ul. B. Prusa 38/12
50-319 Wrocław, POLAND

VAT No. PL8982260906
Reg. No.KRS 0000863634
REGON 387238003

Kontakt

+48 500 263 639

Przepisy

Copyright © 2023

bottom of page