top of page

Zwyczaje Walne Zgromadzenie - 118/2021

Numer ogłoszenie: 39868  

Numer strony: 21

Rozdział I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych

Nazwa rozdziału: 3. Spółki akcyjne

Nr monitora: 118/2021

Data publikacji: 2021-06-22

Treść nagłówka: Poz. 39868. Seemore Spółka akcyjna we Wrocławiu. KRS 0000863634. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 7 października 2020 r. [BMSiG-38971/2021]

Zarząd Seemore S.A. (KRS 0000863634), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w dniu 14 lipca 2021 r., o godz. 10 00 , w Kancelarii Notarialnej Notariusz Patrycja Pasińska-Kassaraba, ul. Oławska 17/8, 50-123 we Wrocławiu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz  jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru  dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 

1) Zmiana dotychczasowego § 3: 

Dotychczasowe brzmienie: 

 

§ 3 1. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.986,24 zł (sto cztery  tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze), i dzieli się na 10.498.624 (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy  sześćset dwadzieścia cztery) akcji imiennych, o wartości  nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym 

1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 10000000, o łącznej  wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy złotych)  złotych; 

2) 439.561 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset  sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych, serii B, o łącznej  wartości nominalnej 4.395,61 zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden  groszy); 

3) 59.063 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy)  akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej  590,63 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze). 

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 50% przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. 

 

Proponowane brzmienie i zmiana numeracji na § 5: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.790,92 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych  92/100), i dzieli się na 12.279.092 (dwanaście milionów  dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne, o wartości nominalnej 0,01 zł  (jeden grosz) każda, w tym: 

1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 10000000, o łącznej  wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy złotych)  złotych; 

2) 439.561 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset  sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych, serii B, o łącznej  wartości nominalnej 4.395,61 zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden  groszy); 

3) 59.063 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy)  akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej  590,63 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze); 

4) 1.780.468 akcji imiennych, serii D, o łącznej wartości  nominalnej 17.804,68 zł. 

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 50% przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.  

3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. 

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. 

5. W przypadku dokonania dematerializacji akcji Spółki oraz  ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy, Spółka  nie będzie wykonywać zobowiązań pieniężnych Spółki  wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za  pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Przedmiotowe zobowiązania będą wykonywane  bezpośrednio przez Spółkę. 

6. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać  prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub  użytkowanie. 

7. Akcje Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym,  niepieniężnym lub w sposób mieszany. 

8. Wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka Akcjonariusza, gdy akcje objęte są wspólnością majątkową  małżeńską. 

9. Jeżeli akcja jest obejmowana po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału  zapasowego.

Treść ogłoszenia

Newsy dla Inwestorów

Sprawdź inne aktualności, jeśli chcesz zobaczyć ważne aktualizacje i wydarzenia dedykowane dla inwestorów Seemore.

Służymy pomocą.
Bądźmy w kontakcie.

Seemore S.A. realizuje projekt pt. „Inteligentny system wspomagania motocyklisty w aspekcie bezpieczeństwa z przewidywaniem zachowań uczestników ruchu drogowego przy wsparciu uczenia maszynowego” dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy 2014-2020. POIR.01.01.01-00-0318/22

Przedmiotem projektu będzie opracowanie innowacyjnej technologii zwiększającej bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego i przewidywanie konkretnych scenariuszy ruchu w oparciu o algorytmy AI. Wszystkie kluczowe informacje przekazywane są motocykliście poprzez urządzenia HMI (Human Machine Interface): zestawy słuchawkowe, diody LED, akcesoria wibracyjne czy wyświetlacze HUD (Head-Up Display). Na podstawie odpowiednich scenariuszy informuje motocyklistę o potencjalnych zagrożeniach: jazda na motocyklu staje się bezpieczniejsza i wygodniejsza. Rozwiązanie można zastosować w każdym motocyklu, bez konieczności wcześniejszych modyfikacji. Jednym z kluczowych elementów rozwiązania jest moduł Aware, który zbiera dane z otoczenia motocykla. Dane pochodzą z zestawu kamer (2 przednie, 2 tylne). Informacje uzyskane z czujników przetwarzane są w rdzeniu systemu (składającym się m.in. z VPU i NPU – jednostek przetwarzania wizualnego i neuronowego), a następnie przekazywane jeźdźcowi za pośrednictwem dodatkowych akcesoriów. Produkt zostanie w pełni przetestowany w warunkach laboratoryjnych i przystosowany do sprzedaży seryjnej każdemu użytkownikowi motocykla.
Całkowita wartość projektu: 6 224 142,50 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 4 678 206,25 zł

Seemore S.A. realizuje projekt pt. „Seemore Aware” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace badawczo-rozwojowe finansowane ze środków kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed poprzez dowód funduszy koncepcyjnych – BRIdge Alfa. Celem projektu jest stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie przestrzennej mapy otoczenia drogowego, rozpoznającej obiekty na drodze i ostrzegającej rowerzystę o potencjalnych zagrożeniach. Efektem projektu będzie stworzenie prototypowego rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji i technikach przetwarzania obrazu do zastosowania w branży motoryzacyjnej.
Wartość projektu: 1 000 000,00 zł / . Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 zł

Dane firmy

Seemore S.A.
ul. B. Prusa 38/12
50-319 Wrocław, POLAND

VAT No. PL8982260906
Reg. No.KRS 0000863634
REGON 387238003

Kontakt

+48 500 263 639

Przepisy

Copyright © 2023

bottom of page