top of page

Zwyczaje Walne Zgromadzenie - 221/2020

Numer ogłoszenie: 62286  

Numer strony: 29

Rozdział I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych

Nazwa rozdziału: 3. Spółki akcyjne

Nr monitora: 221/2020

Data publikacji: 2020-11-12

Treść nagłówka: Poz. 62286. Seemore Spółka akcyjna we Wrocławiu. KRS 0000863634. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 7 października 2020 r. [BMSiG-63349/2020]

We are here to help.
Let's be in touch.

Seemore S.A. implements a project entitled “Intelligent motorcyclist assistance system in the aspect of safety with prediction of traffic participants’ behavior with the support of machine learning” co-financed by the National Center for Research and Development under Sub-measure 1.1.1 of the Smart Growth Operational Program 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund, contract no. POIR.01.01.01-00-0318/22

The subject of the project will be the development of innovative technology that enhances motorcyclist safety by creating a spatial map of the road environment and predicting specific traffic scenarios based on AI algorithms. All key information is provided to the motorcyclist through HMI devices (Human Machine Interface): headsets, LEDs, vibrating accessories or HUD displays (Head-Up Display). Based on relevant scenarios, it informs the motorcyclist of potential dangers: riding a motorcycle becomes safer and more comfortable. The solution can be applied to any motorcycle, without any prior modifications. One of the key elements of the solution is the Aware module, which collects data from the motorcycle’s surroundings. The data comes from a set of cameras (2 front, 2 rear). The information obtained from the sensors is processed in the system’s core (composed, among other things, of VPUs and NPUs – visual and neural processing units), and then transmitted to the rider via additional accessories. The product will be fully tested under laboratory conditions and adapted for serial sale to any motorcycle user.
The total value of the project: PLN 6,224,142.50
Maximum amount of funding: PLN 4,678,206.25

Seemore S.A. implements a project entitled “Seemore Aware” implemented under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020 Measure 1.3: R&D works financed with capital funds Sub-measure 1.3.1: Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds – BRIdge Alfa. The aim of the project is to create a solution that increases the safety of motorcyclists by creating a spatial map of the road environment, recognizing objects on the road and warning the biker of the potential threats. The result of the project will be the creation of a prototype solution based on artificial intelligence and image processing techniques for use in the automotive industry.
Project value: PLN 1,000,000.00 / . Contribution of European Funds: PLN 800,000.00

Company data

Seemore S.A.
ul. B. Prusa 38/12
50-319 Wrocław, POLAND

VAT No. PL8982260906
Reg. No.KRS 0000863634
REGON 387238003

Contact

+48 500 263 639

Regulations

Copyright © 2023

Investors news

Check other news if you would like to see important updates and events dedicated for Seemore Investors.

Zarząd Seemore S.A. ogłasza treść Statutu:

Art. 1

1. Firma Spółki brzmi: Seemore Spółka Akcyjna.

2. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Art. 2 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;

2) PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

3) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

4) PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

5) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;

6) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

7) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

8) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Art. 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych, serii A, o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i jeden grosz) każda.

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 50% przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Art. 4

1. Zarząd składa się z 2 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie pierwszych organów Spółki zostali powołani w akcie zawiązania Spółki.

4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.

6. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.

Art. 5

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021 r.

3. Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 6

Założycielami Spółki są Grzegorz Palmer oraz Wojciech Trelak.

Treść ogłoszenia

bottom of page