top of page

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 12/2024

Numer ogłoszenie: 6914

Numer strony: 17

Rozdział I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych

Nazwa rozdziału: 3. Spółki akcyjne

Nr monitora: 12/2024

Data publikacji: 2024-01-17

Treść nagłówka: Poz. 2379. Seemore Spółka akcyjna we Wrocławiu. KRS 0000863634. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 7 października 2020 r. [BMSiG-1862/2024]

Zarząd Seemore S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2023 r., o godz. 1300, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Patrycja Pasińska-Kassaraba, ul. Oławska 27/29 lok. 4 we Wrocławiu.

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki dotyczącego § 5 ust. 1.

 

Dotychczasowe brzmienie:

㤠5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.790,92 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 92/100), i dzieli się na 12.279.092 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

1) 10.000.000 akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 10000000, o łącznej wartości nominalnej

100.000,00 złotych;

2) 439.561 akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 4.395,61 zł;

3) 59.063 akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej 590,63 zł;

4) 1.780.468 akcji imiennych, serii D, o łącznej wartości nominalnej 17.804,68 zł.”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 1:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 136.433,36 zł (sto trzydzieści

sześć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 36/100), i dzieli się na 13.643.336 (trzynaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcje imienne, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

1) 10.000.000 akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 10000000, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 złotych;

2) 439.561 akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 4.395,61 zł;

3) 59.063 akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej 590,63 zł;

4) 1.780.468 akcji imiennych, serii D, o łącznej wartości nominalnej 17.804,68 zł;

5) 1.364.344 akcji imiennych, serii E, o łącznej wartości nominalnej 13.643,44 zł.”

Treść ogłoszenia

Investors news

Check other news if you would like to see important updates and events dedicated for Seemore Investors.

We are here to help.
Let's be in touch.

Seemore S.A. implements a project entitled “Intelligent motorcyclist assistance system in the aspect of safety with prediction of traffic participants’ behavior with the support of machine learning” co-financed by the National Center for Research and Development under Sub-measure 1.1.1 of the Smart Growth Operational Program 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund, contract no. POIR.01.01.01-00-0318/22

The subject of the project will be the development of innovative technology that enhances motorcyclist safety by creating a spatial map of the road environment and predicting specific traffic scenarios based on AI algorithms. All key information is provided to the motorcyclist through HMI devices (Human Machine Interface): headsets, LEDs, vibrating accessories or HUD displays (Head-Up Display). Based on relevant scenarios, it informs the motorcyclist of potential dangers: riding a motorcycle becomes safer and more comfortable. The solution can be applied to any motorcycle, without any prior modifications. One of the key elements of the solution is the Aware module, which collects data from the motorcycle’s surroundings. The data comes from a set of cameras (2 front, 2 rear). The information obtained from the sensors is processed in the system’s core (composed, among other things, of VPUs and NPUs – visual and neural processing units), and then transmitted to the rider via additional accessories. The product will be fully tested under laboratory conditions and adapted for serial sale to any motorcycle user.
The total value of the project: PLN 6,224,142.50
Maximum amount of funding: PLN 4,678,206.25

Seemore S.A. implements a project entitled “Seemore Aware” implemented under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020 Measure 1.3: R&D works financed with capital funds Sub-measure 1.3.1: Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds – BRIdge Alfa. The aim of the project is to create a solution that increases the safety of motorcyclists by creating a spatial map of the road environment, recognizing objects on the road and warning the biker of the potential threats. The result of the project will be the creation of a prototype solution based on artificial intelligence and image processing techniques for use in the automotive industry.
Project value: PLN 1,000,000.00 / . Contribution of European Funds: PLN 800,000.00

Company data

Seemore S.A.
ul. B. Prusa 38/12
50-319 Wrocław, POLAND

VAT No. PL8982260906
Reg. No.KRS 0000863634
REGON 387238003

Contact

+48 500 263 639

Regulations

Copyright © 2023

bottom of page