top of page

Zwyczaje Walne Zgromadzenie - 118/2021

Numer ogłoszenie: 39868  

Numer strony: 21

Rozdział I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych

Nazwa rozdziału: 3. Spółki akcyjne

Nr monitora: 118/2021

Data publikacji: 2021-06-22

Treść nagłówka: Poz. 39868. Seemore Spółka akcyjna we Wrocławiu. KRS 0000863634. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 7 października 2020 r. [BMSiG-38971/2021]

Zarząd Seemore S.A. (KRS 0000863634), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w dniu 14 lipca 2021 r., o godz. 10 00 , w Kancelarii Notarialnej Notariusz Patrycja Pasińska-Kassaraba, ul. Oławska 17/8, 50-123 we Wrocławiu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz  jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru  dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 

1) Zmiana dotychczasowego § 3: 

Dotychczasowe brzmienie: 

 

§ 3 1. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.986,24 zł (sto cztery  tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze), i dzieli się na 10.498.624 (dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy  sześćset dwadzieścia cztery) akcji imiennych, o wartości  nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym 

1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 10000000, o łącznej  wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy złotych)  złotych; 

2) 439.561 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset  sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych, serii B, o łącznej  wartości nominalnej 4.395,61 zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden  groszy); 

3) 59.063 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy)  akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej  590,63 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze). 

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 50% przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. 

 

Proponowane brzmienie i zmiana numeracji na § 5: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.790,92 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych  92/100), i dzieli się na 12.279.092 (dwanaście milionów  dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne, o wartości nominalnej 0,01 zł  (jeden grosz) każda, w tym: 

1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 10000000, o łącznej  wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy złotych)  złotych; 

2) 439.561 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset  sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych, serii B, o łącznej  wartości nominalnej 4.395,61 zł (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden  groszy); 

3) 59.063 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy)  akcji imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej  590,63 zł (pięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze); 

4) 1.780.468 akcji imiennych, serii D, o łącznej wartości  nominalnej 17.804,68 zł. 

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 50% przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.  

3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy. 

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. 

5. W przypadku dokonania dematerializacji akcji Spółki oraz  ich zarejestrowania w rejestrze akcjonariuszy, Spółka  nie będzie wykonywać zobowiązań pieniężnych Spółki  wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za  pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Przedmiotowe zobowiązania będą wykonywane  bezpośrednio przez Spółkę. 

6. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać  prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub  użytkowanie. 

7. Akcje Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym,  niepieniężnym lub w sposób mieszany. 

8. Wyłącza się wstąpienie do Spółki współmałżonka Akcjonariusza, gdy akcje objęte są wspólnością majątkową  małżeńską. 

9. Jeżeli akcja jest obejmowana po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału  zapasowego.

Treść ogłoszenia

Investors news

Check other news if you would like to see important updates and events dedicated for Seemore Investors.

We are here to help.
Let's be in touch.

Seemore S.A. implements a project entitled “Intelligent motorcyclist assistance system in the aspect of safety with prediction of traffic participants’ behavior with the support of machine learning” co-financed by the National Center for Research and Development under Sub-measure 1.1.1 of the Smart Growth Operational Program 2014-2020 co-financed by the European Regional Development Fund, contract no. POIR.01.01.01-00-0318/22

The subject of the project will be the development of innovative technology that enhances motorcyclist safety by creating a spatial map of the road environment and predicting specific traffic scenarios based on AI algorithms. All key information is provided to the motorcyclist through HMI devices (Human Machine Interface): headsets, LEDs, vibrating accessories or HUD displays (Head-Up Display). Based on relevant scenarios, it informs the motorcyclist of potential dangers: riding a motorcycle becomes safer and more comfortable. The solution can be applied to any motorcycle, without any prior modifications. One of the key elements of the solution is the Aware module, which collects data from the motorcycle’s surroundings. The data comes from a set of cameras (2 front, 2 rear). The information obtained from the sensors is processed in the system’s core (composed, among other things, of VPUs and NPUs – visual and neural processing units), and then transmitted to the rider via additional accessories. The product will be fully tested under laboratory conditions and adapted for serial sale to any motorcycle user.
The total value of the project: PLN 6,224,142.50
Maximum amount of funding: PLN 4,678,206.25

Seemore S.A. implements a project entitled “Seemore Aware” implemented under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020 Measure 1.3: R&D works financed with capital funds Sub-measure 1.3.1: Support for research and development projects in the preseed phase by proof of concept funds – BRIdge Alfa. The aim of the project is to create a solution that increases the safety of motorcyclists by creating a spatial map of the road environment, recognizing objects on the road and warning the biker of the potential threats. The result of the project will be the creation of a prototype solution based on artificial intelligence and image processing techniques for use in the automotive industry.
Project value: PLN 1,000,000.00 / . Contribution of European Funds: PLN 800,000.00

Company data

Seemore S.A.
ul. B. Prusa 38/12
50-319 Wrocław, POLAND

VAT No. PL8982260906
Reg. No.KRS 0000863634
REGON 387238003

Contact

+48 500 263 639

Regulations

Copyright © 2023

bottom of page